Etykieta biegacza

ETYKIETA BIEGACZA

 

1. Podczas biegu zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 

2. Przebywanie na trasie 8. PKO Półmaratonu Solidarności bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby takie będą usuwane przez obsługę trasy.

 

3. Zabronione jest poruszanie się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora  odpowiednio oznakowane.

 

4. Zawodnicy na starcie ustawiają się w 4 strefach odpowiadających  przedziałowi czasowemu oczekiwanego wyniku danego zawodnika. Strefy czasowe:

strefa A czas poniżej 1h30,

strefa B czas 1h30-2h00,

strefa C czas 2h01-2h30,

strefa D czas powyżej 2h30.

 

5. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny od strzału startera.

 

6. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godz. 12:30 zobowiązani są przerwać bieg i dojechać do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.

 

7. Każdy uczestnik, przez podpisanie oświadczenia, potwierdza znajomość zapisów regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

8. Podpisanie oświadczenia oznacza również zgodę na udzielenie pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny, działający w imieniu organizatora.

 

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

 

10. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. 

 

11. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

 

12. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

 

13. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom 8. PKO Półmaratonu Solidarności w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. 

 

14. Dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy